menu Christelijk Kindcentrum het saffier

ZORG IN DE SCHOOL

 

EEN VEILIG SCHOOLKLIMAAT

Kinderen hebben voor hun groei en ontwikkeling een veilig klimaat nodig. We willen graag dat onze leerlingen zich geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen. We laten kinderen merken dat ze allemaal waardevol zijn; God heeft ieder kind uniek en goed geschapen. Om dit concreet invulling te geven, gebruiken wij de Kanjertraining. De kanjertraining gaat uit van de volgende waarden:

  • We vertrouwen elkaar

  • We werken goed samen

  • We hebben plezier

  • We doen mee

  • We helpen elkaar

    Door het hele jaar heen wordt in elke klas aandacht via lessen of wanneer dat nodig is aandacht aan deze waarden besteed.

EXTRA ZORG IN SCHOOL

Zorg in de klas

Binnen onze schoolvereniging werken wij samen om iedere leerling passend onderwijs te bieden, en waar mogelijk binnen het reguliere basisonderwijs. Van iedere leerling houden wij een digitaal dossier bij. De gegevens zijn vertrouwelijk en wij geven deze alleen door aan derden, met toestemming van de ouders. Het komt voor dat er extra zorg nodig is. Extra zorg bieden we zoveel mogelijk aan in de klas, in eerste instantie door de leerkracht. Als er in diverse niveaugroepen gewerkt wordt, is dit vastgelegd in een groepsplan. Wanneer er individuele zorg nodig is, wordt er een individueel plan gevolgd. Hierin staat welke doelen er nagestreefd worden en hoe de begeleiding verloopt. Voor sommige kinderen is het nodig dat ze een eigen leerlijn volgen. Er wordt dan gewerkt met een aangepast programma voor één of meerdere vakken dat zich richt op een eindniveau dat in overeenstemming is met de mogelijkheden van het kind. Dit verwachte eindniveau wordt vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkel Perspectief.

 

Hoogbegaafdheid

We bieden ook extra zorg aan leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. We gebruiken een digitaal handelingsprotocol om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van het kind. Samen met ouders en leerkracht wordt een vragenlijst ingevuld en besproken. In overleg met de Hoogbegaafdheid Begeleider wordt er een plan op maat aangeboden. Voor leerlingen uit groep 4 tot en met 7 kan dit naast eigen werk in de klas ook een plaatsing in onze plusgroep inhouden. De leerling gaat dan één dagdeel per week uit de klas, om in een groep met andere hoogbegaafde leerlingen te werken aan uitdagende opdrachten. Leerlingen uit groep 7 van de plus-groep en uit groep 8 mogen ook deelnemen aan de masterclasses die georganiseerd worden in samenwerking met het Greijdanus.

De rol van de specialist Zorg

Om de zorg voor ieder kind goed te laten verlopen, is er een specialist Zorg. Deze zorgcoördinator is verantwoordelijk voor en coördineert de zorg rondom kinderen. Ook geeft de zorgcoördinator advies en ondersteuning aan zowel leerkrachten als ouders. Verder houdt de zorgcoördinator het onderwijsniveau van de school in haar geheel in de gaten, door opbrengsten te analyseren en hierop in te spelen.

De rol van de Onderwijsassistent

Om ieder kind onderwijs op maat te geven, kunnen leerkrachten worden bijgestaan door een onderwijsassistent. De onderwijsassistent kan zowel in de klas als buiten de klas worden ingezet.

Zorgteam

Er is regelmatig overleg tussen de zorgcoordinator, en de jeugd- en gezinswerker van het sociaal wijkteam. Op deze manier kunnen we optimale zorg bieden.

De rol van de vertrouwenspersoon

Wij doen er veel aan om een veilige werk- en leeromgeving te waarborgen. Als er onverhoopt toch problemen ontstaan, lossen we deze het liefst zo snel mogelijk op met alle betrokkenen. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het beter is om wat meer afstand te creëren. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen aangesteld.

Een intern vertrouwenspersoon is een medewerker van onze school. Deze vertrouwenspersoon is er voor medewerkers, ouders en leerlingen. Ieder schooljaar gaat de vertrouwenspersoon langs bij de groepen 3 tot en met 8. Ze legt dan aan de leerlingen uit wanneer en hoe er contact opgenomen kan worden. Een extern vertrouwenspersoon komt in beeld bij situaties waarbij het lastig is om naar een vertrouwenspersoon binnen de school te stappen, zoals in het geval van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld tegen leerlingen. Deze vertrouwenspersoon kan samen met u naar oplossingen zoeken en eventueel een bemiddelende rol spelen. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen vindt u achter in deze gids.

EXTRA ZORG BUITEN SCHOOL

Wat is Passend Onderwijs?

Passend Onderwijs heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen volgen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs, zeker kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat beschreven welke ondersteuning de school aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan bieden, maar ook waar de grenzen van de school liggen. Concreet beschrijft de school: het niveau van de basiszorg, wat de onderwijsinspectie vindt van de geboden ondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden en welke stimulerende en belemmerende factoren van invloed zijn op het vormgeven van de ondersteuning. Het profiel kan door ouders gebruikt worden bij hun schoolkeuze. Voor de school is het profiel het instrument om in gesprek te blijven over het niveau van de geboden ondersteuning: ‘wat voor school willen we zijn.’ Het SOP van onze school vindt u via onderstaande link. 

Schoolondersteuningsprofiel.pdf

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat de school verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplek voor elk aangemeld kind. Als de school zelf geen passend onderwijsaanbod kan bieden, dan gaat de school met ouders op zoek naar een school die dit wel kan. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Handelingsgericht werken

In het verleden is op onze school het handelingsgericht werken (HGW) ingevoerd. De kern van HGW is dat uitgegaan wordt van de mogelijkheden van een kind en niet van zijn/haar beperkingen of belemmeringen. Ook zijn afspraken gemaakt over de ondersteuningsroute binnen de school. Daarin wordt met name de positie van de ouders als partner benadrukt. Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld met daarin het te verwachten uitstroomniveau.

Florion Onderwijsondersteuning Het bestuur van Florion heeft de mogelijkheden om eigen beleid te ontwikkelen. Voor de uitwerking en het vormgeven van het beleid op het gebied van ondersteuning, gebruikt het bestuur Florion, centrum voor onderwijsondersteuning. Vanuit Florion Onderwijsondersteuning wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs op de scholen. Er vindt afstemming plaats met het samenwerkingsverband en er wordt beleid ontwikkeld. Door Florion Onderwijsondersteuning worden leerlingen onderzocht en is er begeleiding beschikbaar voor leerlingen, leerkrachten en scholen.

Arrangementen

Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs realiseren. Van de school wordt verwacht een goed niveau basisondersteuning te geven. Daarnaast krijgen de scholen een ondersteuningsbudget om extra ondersteuning te geven. In bijzondere gevallen kan de school bij de commissie arrangeren bij Florion Onderwijsondersteuning een arrangement aanvragen. De school moet aantonen wat ze zelf al hebben gedaan en wat het doel is van het arrangement. Een arrangement kan bestaan uit: ondersteuning voor de leerling of leerkracht, ondersteuning door een training, een cursus of coaching, inzet van kennis van het speciaal onderwijs, materiële ondersteuning of ondersteuning van externe partners (jeugdzorg).

Commissie Arrangeren

Onze school heeft een eigen trajectbegeleider bij

Florion Onderwijsondersteuning. Deze trajectbegeleider komt vier keer per jaar op school om met de intern begeleider de ondersteuningstrajecten door te nemen. De trajectbegeleider kent de school en is op de hoogte van de ondersteuningsdossiers van de school.

Als een school overweegt een arrangement aan te vragen, dan wordt de trajectbegeleider daarbij betrokken. Voor de aanvraag moet een ontwikkelingsperspectief en een aanvraagformulier worden ingediend, waarin de ondersteuningsbehoefte wordt verwoord en wordt aangegeven hoe het arrangement wordt ingezet. De trajectbegeleider schrijft een aanbeveling.

De arrangementen worden beoordeeld door de commissie Arrangeren, deze commissie bestaat uit: een voorzitter (directeur Florion Onderwijsondersteuning), een orthopedagoog en een trajectbegeleider. In de vergadering wordt de aanvraag toegelicht door de trajectbegeleider van de school en wordt een beslissing over het toekennen van het arrangement genomen.

Commissie Toewijzen

Komen ouders en school tot de conclusie dat een leerling niet genoeg baat heeft bij het ondersteuningsaanbod van de basisschool, dan is een plaatsing op een speciale onderwijsvoorziening wellicht passender. In zo’n geval vraagt de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. Het samenwerkingsverband heeft een centrale commissie voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs. De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring gaat altijd eerst voor advies naar de Commissie Arrangeren bij Florion Onderwijsondersteuning.

Gereformeerd SBO Het Speelwerk Florion heeft een school voor speciaal basisonderwijs, Het Speelwerk in Zwolle. Dit is een school voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.

De Schakelgroep (groep S)

Naast de reguliere SBO groepen is er op Het Speelwerk een ‘Schakelgroep’. Deze groep is voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de basisschool die een tijdelijke time-out nodig hebben. Dat kan voor 3 tot 6 maanden. Denk hierbij aan kinderen die binnen hun huidige groep veel frustratie laten zien, aan crisissituaties rond het kind op school, aan kinderen bij wie ouders en school niet op één lijn zitten over de aanpak, aan kinderen bij wie er extra observatie nodig is, aan kinderen bij wie de vraag is welk onderwijs passend is, aan kinderen die niet meer naar school gaan (thuiszitters) en aan heel prikkelgevoelige kinderen. Aan het begin wordt voor deze kinderen een plan opgesteld waaraan gewerkt gaat worden. Door de rust in de groep, voldoende persoonlijke begeleiding en veel overleg met alle betrokkenen proberen we deze kinderen weer vlot te trekken en te kijken welk onderwijs voor hen passend is. Dit kan zijn terug naar de basisschool of een verwijzing naar een SBO of een school voor speciaal onderwijs. Thuiszitters bieden we de ruimte om hun schoolgang weer in kleine stappen op te bouwen. Voor deze groep is geen Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

SBO+ groep (groep P)

Op Het Speelwerk is ook een ‘SBO+’ groep. Hier zitten kinderen voor wie het gewone SBO niet passend genoeg is. Dit zijn vaak erg prikkelgevoelige kinderen, kinderen met ASS of kenmerken daarvan, die snel vollopen in een grotere groep, onvoldoende flexibel zijn, grote moeite hebben met wisselingen of baat hebben bij veel rust en structuur. Ook hebben ze vaak extra ondersteuning nodig bij hun taakaanpak, werkhouding en/of het reguleren van hun emoties.

T.o.v. het SBO liggen hun leerprestaties vaak hoger. Hier wordt bij aan gesloten.

In deze groep wordt veel rust en structuur geboden, veel begeleiding op didactisch en pedagogisch gebied en zo nodig ruimte voor psycho-educatie, training van Executieve Functies (nodig voor het uitvoeren van taken en opdrachten) en Sociale Vaardigheden. Deze groep is toegankelijk voor kinderen van groep 4 tot en met 8 met een speciale Toelaatbaarheidsverklaring voor deze groep van het Samenwerkingsverband (een TLV SBO+).

Andere vormen van hulpverlening

Ouders en kinderen kunnen gebruik maken van de diensten van de jeugd- en gezinswerker. Zij kan ingaan op problematiek rondom opvoeding, echtscheiding, gedrag en weerbaarheid. Ook kan zij doorverwijzen naar andere zorginstanties. Een aanvraag voor begeleiding verloopt via de leerkracht van uw kind.

 

In de groepen 2 en 7 wordt ieder kind onderzocht door de schoolarts, assistente of verpleegkundige.

 

KLACHTENREGELING

Wanneer er iets gebeurt waarover u een klacht wilt indienen, bestaat daarvoor een regeling. Deze kunt u op school inzien, opvragen bij de externe vertrouwenspersoon of bij de Klachtencommissie voor het Gereformeerd Primair en Voortgezet Onderwijs.