menu Christelijk Kindcentrum het saffier

Schoolraad

Kincentrum het Saffier maakt deel uit van Florion - geloofwaardig onderwijs. Ons christelijk kindcentrum heeft een schoolraad. Daarin zit een vertegenwoordiging van de ouders en van het team van het kindcentrum. Zij vergaderen maandelijks samen met de schooldirectie als schoolraad.

De oudergeleding van de schoolraad behartigt de belangen van de ouder en van het kind en de teamgeleding behartigt het belang van de personeelsleden. Als schoolraad denken we mee over belangrijke (beleids-) onderwerpen die op het kindcentrum aan de orde zijn. Ook vormt de schoolraad een schakel tussen de ouders en het centraal bestuur.

Medezeggenschap

Onderdeel van de schoolraad is de (wettelijk verplichte) medezeggenschapsraad. Een deel van de schoolraadleden zijn tegelijk ook medezeggenschapsraadslid. In de medezeggenschapsraad zitten zowel ouders als leerkrachten, waarbij geldt dat deze ouders geen lid hoeven te zijn van de schoolvereniging. De medezeggenschapsraad heeft t.a.v. beleidszaken van de school een aantal advies- en instemmingsrechten die zijn omschreven in het medezeggenschapsreglement van de schoolvereniging.


Ouderbetrokkenheid

Identiteit en ouderbetrokkenheid zijn belangrijk thema’s voor de schoolraad. Minstens één keer per jaar nodigt de schoolraad alle ouders van de school uit om daarover met elkaar door te praten. Ook vragen van ouders die de school betreffen kunnen op de schoolraad behandeld worden en kunnen worden gecommuniceerd naar de school.

Contact met de schoolraad: Heeft u vragen, reacties of suggesties, dan kunt u contact met ons opnemen via: sr.hetsaffier@florion.nl
Uiteraard kunt u ons ook aanspreken op het schoolplein. Uw meedenken wordt op prijs gesteld!


Even voorstellen...

Wie zitten er in de schoolraad van Christelijk kindcentrum het Saffier:

Chris Fokkens, ouder (voorzitter). 

Anke Hendriks lid-personeelsgeleding.

Annelies Boot lid-personeelsgeleding.